….ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า…..

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ (CE)

ผศ.กอบกุล เตชะวณิช ผศ.กอบกุล เตชะวณิช
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (CE01) และ
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 (CS04)หน้าที่การงาน: อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคติประจำใจ: ทำงานตามบทบาท สถานภาพของตัวเองให้ดีที่สุด เพียบพร้อมคุณธรรม เอื้ออาทร และไมตรีจิต
คุณเมตตา จารุจินดา คุณเมตตา จารุจินดา
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 (CE05)หน้าที่การงาน: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)คติประจำใจ: ชีวิตต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและต้องให้ความเคารพต่อครู อาจารย์ ทุกคน

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CP)

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (CP01)หน้าที่การงาน: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)คติประจำใจ: จงขยันเพื่อคว้าโอกาส อย่ารอให้โอกาสวิ่งมาหาท่าน
ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (CP01)หน้าที่การงาน: อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2544 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ดร.วิทยา วัชระวิทยากุล ดร.วิทยา วัชระวิทยากุล
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 (CP04)หน้าที่การงาน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KCS)คติประจำใจ: ทำใจให้กว้างๆ ทำงานให้สนุก จริงใจ และซื่อสัตย์
คุณนาถ ลิ่วเจริญ คุณนาถ ลิ่วเจริญ
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 (CP05)หน้าที่การงาน: ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิลผลงานดีเด่น:  เป็นผู้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้อย่างดีเยี่ยม เช่น โครงการจัดทำเลขประจำตัวบัตรประชาชนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2533 จนได้รับรางวัล คอมพิวเตอร์เวิล์ดสมิธโซเนียน ณ.กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แห่งสหรัฐฯ ในสาขา Government Non-profit Organization และมีผลงานติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ที่สำคัญอีกหลายแห่ง เช่น โครงการจำหน่ายและจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (จีไอเอส)
ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 (CP07)หน้าที่การงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ของฝาก:  ดำเนินชีวิตตามหลักความจริง
ความประทับใจต่อภาควิชา: ความมีน้ำใจ การช่วยเหลือกัน การสร้างบรรยากาศที่ช่วยผลักดันให้ทุกคนมุ่งสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
ความหวังในการพัฒนาภาควิชา: การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความสามารถ และจิตใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
คติประจำใจ: ท้อแท้ ไม่ท้อถอย เหนื่อยก็พัก รักสนุก