สถิติจำนวนนิสิต


ตารางที่ 1 สถิติการรับนิสิตเข้าศึกษา
   YEAR  
1) Special Direct Admission (TCAS1)
2) Normal Direct Admission (TCAS3)
3) Central Admission (TCAS3 วิศวะกลาง)
Total
2559 (2016) 17 (of 30)62(of 70) 32 (of 32)111
2560 (2017) 6(of 30) 62(of 70) 66(of 66) 134
2561(2018) 7(of 30) 51(of 80) 56(of 56)115
2562 (2019) 20(0f 30) 72(of 73) 33(of 33) 125
2563 (2020) 28(0f 30) 46(of 50) 58(of 58)132

ตารางที่ 2 สถิตินิสิตผู้สำเร็จการศึกษา
Year of starting school
Total students at 2nd year
Graduated students
2557 (2014) 125121
2558 (2015) 118 114
2559 (2016) 108 99