ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนลายนิ้วมือ ชั้น 19 ห้อง Sky Cafe

November 26, 2019   ปริญญาตรี

ขั้นตอนการลงทะเบียนห้อง Sky Cafe ชั้น 19 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 การเข้าใช้งานห้อง Sky Cafe ชั้น 19 ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ
นิสิตที่ต้องการเข้าใช้งาน กรุณามาลงทะเบียนในวันและเวลาที่ทางภาควิชาฯได้กำหนดขั้นตอน


ดังด้านล่างนี้ 1.นิสิตตรวจสอบชื่อ-นามสกุล หน้าห้อง Sky Cafe ชั้น 19 กรอกรายละเอียดข้อมูล , แสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชน , ถ่ายภาพเก็บประวัติ และ ลงลายเซ็น
2.หลังจากลงทะเบียนรับบัตรคิว
3.เรียกคิวเพิ่มข้อมูลตามลำดับก่อนหลัง

***หมายเหตุลงทะเบียนรอบที่ 2


-นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี กำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:30-16:30 น ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562
-นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี กำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:30-16:30 น ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562
-นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี กำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:30-16:30 น ในวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562