กำหนดการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย 2562

December 3, 2019   บัณฑิตศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย 2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
ณ ห้อง sky cafe ชั้น 19 อาคารเจริญวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เวลา 8:30-12:00 น.รายละเอียดกำหนดการ >>>>> ดาวน์โหลดกำหนดการ