ประกาศสอบโครงร่าง /วิทยานิพนธ์ โครงงานมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปลาย)

July 17, 2020   บัณฑิตศึกษา

icon_new11ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปลาย (Update 31/07/2563)

โครงร่างวิทยานิพนธ์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>>> ตารางสอบโครงร่าง-วศด 

– หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>>> ตารางสอบโครงร่างวศม-ปรับปรุงวันที่12/6/2563 

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ >>>>>ตารางสอบโครงร่างCS-ปรับปรุงวันที่12/6/2563 

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>> รอประกาศจากภาควิชาฯ

 

สอบจบวิทยานิพนธ์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>ตารางสอบจบPHD-ปรับปรุงวันที่17/7/2563 

– หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>>>>>>ตารางสอบจบวศม-ปรับปรุงวันที่23/1/2563 

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ >>>>>ตารางสอบจบCS-ปรับปรุงวันที่17/7/2563 

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>>>>>>>  ตารางสอบจบSE-ปรับปรุงวันที่17/7/2563

 

โครงร่างโครงงานมหาบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>> ตารางสอบโครงร่างโครงงานมหาบัณฑิต-ปรับปรุงวันที่ 12-06-2563

โครงงานมหาบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>> ตารางสอบโครงงานมหาบัณฑิต-ปรับปรุงวันที่ 12-06-2563
รอบที่ 2 >>>>> MasterProject-Round-2-3-8-2563″>ตารางสอบโครงงานมหาบัณฑิต-ปรับปรุงวันที่ 3-08-2563