ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563

March 31, 2020   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

icon_new11

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 >>>>>> www.grad.chula.ac.th


icon_new11***** ปรับปรุงข้อมูล 16/03/2563*****

icon_new11 ****ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563—เริ่ม วันที่ 16/03/2563 >>>>> กดดาวน์โหลดประกาศขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครสามารถดูหัวข้อวิจัยของอาจารย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ — >>> หลักสูตร วศ.ม. https://tinyurl.com/topic-meng-1-2020 หลักสูตร วศ.ด.>>> https://tinyurl.com/topic-phd-1-2020
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบลิงก์ข้างต้นเป็นระยะ เนื่องจากอาจมีอาจารย์เสนอหัวข้อวิจัยมาเพิ่ม **เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาเบื้องต้นในด้านวิชาการโดยคณะกรรมการของภาควิชาฯ
กำหนดส่งการเลือกหัวข้อวิจัย (ตามหัวข้อวิจัยจากอาจารย์หรือเสนอเองก็ได้) ภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:00 น. โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบการเลือกหัวข้อวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” (ดูเอกสารคำแนะนำในการเลือกหัวข้อและดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่
http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู ผู้สนใจ —> สำหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์- ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย)**ประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ณ วันที่ 27/04/2563
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3482-3485_PHD)>>>>> Download
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3336-3337_MEng)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-3626_CS)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา- 3626_PT_CS)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338_3339_SE) Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคนอกเวลา-3338-3339_PT_SE>>>>>> Download

icon_new11 **** เกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ >>>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
***หมายเหตุคะแนนยึดตามแนบท้ายประกาศการรับสมัคร กรณีนอกเหนือจากแนบท้ายประกาศรับสมัครเช่น IBT, CBT เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ คะแนนจะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้***


icon_new11 ***บัณฑิตวิทยาลัยขอสำรวจความประสงค์ของนิสิตและผู้สมัครที่มีความประสงค์สอบ CU-TEP ***** >>> ดาวน์โหลดประกาศ

icon_new11 *****การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563***** >>> ดาวน์โหลดประกาศ

***** สำหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย >>>>>
Download_แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม.
***** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ >>>>>
Download_แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร CS

รายละเอียดประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น >>>>> ลิงค์รายละเอียดการรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา
รายละเอียดประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับศิษย์เก่าปีการศึกษา 2563 ภาคต้น ลิงค์รายละเอียดการรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์