ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2563

February 7, 2020   ทุนการศึกษา

 

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ

1) ส่งใบสมัครทุนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 8:00-17:00 น. ที่ห้องธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 17 อาคารเจริญวิศวกรรม (คุณพิชญาภรณ์ โทร 02-218-6959) หรือส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดมาที่ grad@cp.eng.chula.ac.th

2) สอบสัมภาษณ์ทุน พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาภาคต้น 2563 ของแต่ละหลักสูตร
(ดูกำหนดการวันเวลาสอบสัมภาษณ์ในเอกสารรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนต้องเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาภาคต้น 2563 ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา)

3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ภายในเวลา 17:00 น. ที่เว็บภาควิชาฯ

ดาวน์โหลด ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

*** หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู บัณฑิตศึกษา >>> ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ/เอกสารเกี่ยวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์