แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาในช่วงสถานกาณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

March 24, 2020   ข่าวสาร, บัณฑิตศึกษา

แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
ในช่วงสถานกาณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย แนวปฎิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ >>>>> ดาวน์โหลดประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นิสิตสามารถขอนัดสอบและทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งนิสิตสามารถขอนัดสอบและส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสอบได้แก่

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบ บ.วศ.1ก-ง (แบบเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์)
แบบขอนัดคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
แบบ บ.2 (บันทึกข้อความให้คณะฯ ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
แบบ บ.3 (แบบประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์)
แบบขอนัดคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แบบ บ.4 (บันทึกข้อความให้คณบดีโปรดลงนามวิทยานิพนธ์)
แบบฟอร์มการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานการประชุม
แบบฟอร์มการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวารสาร
แบบฟอร์มแบบขอแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (กรณีที่นิสิตสอบวิทยานิพนธ์แล้ว)
ผลสอบวิทยานิพนธ์
ลายเซ็นต์ของกรรมการสอบสามารถเป็นลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกบนไฟล์ pdf และให้นิสิตส่งเอกสารเป็นไฟล์ pdf มาทาง อีเมล์ grad@cp.eng.chula.ac.th
ขั้นตอนการขอนัดสอบยังเป็นขั้นตอนเดิมที่ระบุไว้ในเว็บภาควิชาค่ะ https://www.cp.eng.chula.ac.th/current/graduate/thesis
ยกเว้นลายเซ็นต์ในเล่มวิทยานิพนธ์เท่านั้นที่ต้องเป็นลายเซ็นต์จริงของกรรมการ และทางภาควิชาต้องรบกวนนิสิตนำเอกสารเรื่องค่าตอบแทนการสอบให้กรรมการภายนอกลงนาม พร้อมกับที่นิสิตส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กรรมการภายนอกลงนาม จากนั้นขอให้นิสิตส่งเอกสารเรื่องค่าตอบแทนการสอบให้ทางภาควิชาฯค่ะ
หากมีการเปลี่ยนแปลงภาควิชาฯจะรีบแจ้งนิสิตอีกครั้งค่ะ