ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563

May 22, 2020   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา
ผู้สมัครสามารถดูหัวข้อวิจัยของอาจารย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ — >>> หลักสูตร วศ.ม. https://tinyurl.com/topic-meng-1-2020 หลักสูตร วศ.ด.>>> https://tinyurl.com/topic-phd-1-2020
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบลิงก์ข้างต้นเป็นระยะ เนื่องจากอาจมีอาจารย์เสนอหัวข้อวิจัยมาเพิ่ม **เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาเบื้องต้นในด้านวิชาการโดยคณะกรรมการของภาควิชาฯ
กำหนดส่งการเลือกหัวข้อวิจัย (ตามหัวข้อวิจัยจากอาจารย์หรือเสนอเองก็ได้) ภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:00 น. โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบการเลือกหัวข้อวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” (ดูเอกสารคำแนะนำในการเลือกหัวข้อและดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่
http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู ผู้สนใจ —> สำหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์- ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย)**ประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ณ วันที่ 22/05/2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคต้น 2563
**** จะส่งขั้นตอนการสัมภาษณ์ไปที่อีเมล์ของผู้สมัครในวันจันททราที่ 25 พฤษภาคม 2563
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3482-3485_PHD)>>>>> Download
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3336-3337_MEng)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-3626_CS)+(ภาคนอกเวลา- 3626_PT_CS)>>>>>Download-ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338_3339_SE)+(ภาคนอกเวลา-3338-3339_PT_SE>>>>> Download

icon_new11 **** เกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ >>>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
***หมายเหตุคะแนนยึดตามแนบท้ายประกาศการรับสมัคร กรณีนอกเหนือจากแนบท้ายประกาศรับสมัครเช่น IBT, CBT เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ คะแนนจะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้***


icon_new11 *****การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563***** >>> ดาวน์โหลดประกาศ

***** สำหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย >>>>>
Download_แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม.
***** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ >>>>>
Download_แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร CS

รายละเอียดประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น >>>>> ลิงค์รายละเอียดการรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา
รายละเอียดประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับศิษย์เก่าปีการศึกษา 2563 ภาคต้น ลิงค์รายละเอียดการรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า