ประกาศการสอบโครงร่างโครงงานมหาบัณฑิตและสอบจบโครงงานมหาบัณฑิต (รอบที่ 1) ภาคปลาย 2562 ของ หลักสูตรวท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน ข

June 12, 2020   บัณฑิตศึกษา
ประกาศการสอบโครงร่างโครงงานมหาบัณฑิตและสอบจบโครงงานมหาบัณฑิต (รอบที่ 1) ภาคปลาย 2562 ของ
หลักสูตรวท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน ข

การสอบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams: ทีมชื่อ Pre Master Project and Master Project (Round 1) 2/62 ผู้สนใจสามารถร่วมฟังการนำเสนอใน channel ต่าง ๆ ของทีมได้ผ่าน Microsoft Teams โดยใช้ chula email account และ Join a team with a

code: gqp9v5w


กำหนดการสอบ >>>>> Download