ประกาศการสอบโครงร่างโครงงานมหาบัณฑิตและสอบจบโครงงานมหาบัณฑิต (รอบที่ 2) ภาคปลาย 2562 ของ หลักสูตรวท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน ข

July 31, 2020   บัณฑิตศึกษา
ประกาศการสอบโครงงานมหาบัณฑิตและสอบจบโครงงานมหาบัณฑิต (รอบที่ 2)
ภาคปลาย 2562 ของ หลักสูตรวท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน ข

การสอบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams: ทีมชื่อ Pre Master Project and Master Project (Round 2) 2/62
ผู้สนใจสามารถร่วมฟังการนำเสนอใน channel ต่าง ๆ ของทีมได้ผ่าน Microsoft Teams โดยใช้ chula email account และ Join a team with a code:

itvr2kf


กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานมหาบัณฑิตและสอบจบโครงงานมหาบัณฑิต (รอบที่ 2) >>>>> ดาวน์โหลด