ประกาศรับสมัครทุน TA

August 4, 2020   ทุนการศึกษา, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน (TA)

“ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563” สำหรับนิสิตป.โท-เอก เดือนละ 4,000 – 6,000บาท (ปฏิบัติงาน 5-10 ชม. ต่อสัปดาห์) เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. – ธ.ค. 63 (เวลาปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ประมาณต้น ส.ค.ถึงต้น พ.ย. 63) ติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาที่สนใจ
สำหรับวิชาต่อไปนี้
1. 2110251 Digital Computer Logic
อาจารย์ผู้สอน: อ.เศรษฐา setha.p@chula.ac.th
จำนวน TA ที่ต้องการ ที่ต้องการ: 3 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : ความรู้พื้นฐานวิชา digital logic
ภาระงาน 6 ชม./สัปดาห์ คือ
ตรวจงานและช่วยคุมสอบ
2. 2110263 Digital Logic labs
อาจารย์ผู้สอน: อ. พิชญะ pitchaya@gmail.com
จำนวน TA ที่ต้องการ: 7 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : ความรู้พื้นฐานวิชา digital logic ถ้าเคยทำแลปนี้มาจะดีมาก
ภาระงาน 5 ชม./สัปดาห์ คือ
– ดูแลนิสิตขณะทำปฏิบัติการ (แลป) และตรวจงาน
3. 2110352 Computer Architecture
อาจารย์ผู้สอน: อ. เกริก krerk.p@chula.ac.th
จำนวน TA ที่ต้องการ: 1 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : ความรู้พื้นฐานด้าน computer architecture
ภาระงาน 5 ชม./สัปดาห์ คือ
– ตรวจงานและช่วยงานอื่นๆในรายวิชา
4. 2110363 HW SYN LAB I
อาจารย์ผู้สอน: อ. เกริก krerk.p@chula.ac.th
จำนวน TA ที่ต้องการ: 2 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : Verilog programming
ภาระงาน 5 ชม./สัปดาห์ คือ
– ดูแลนิสิตขณะทำปฏิบัติการ (แลป)
5. 2110322 Database Systems
อาจารย์ผู้สอน: อ.ธาราทิพย์ taratip.s@chula.ac.th
จำนวน TA ที่ต้องการ: 1 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : ความรู้พื้นฐานด้าน database
ภาระงาน 10 ชม./สัปดาห์ คือ
– บรรยายทบทวน ตรวจงาน และช่วยตอบคำถามเรื่องการใช้เครื่องมือในวิชา
6. 2110211 Data Structure
อาจารย์ผู้สอน: อ.นัทที Nattee@gmail.com
จำนวน TA ที่ต้องการ: 1 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : มีทักษะทางด้านเขียนโปรแกรมตระกูลภาษา C, Language Concept, Compiler
ภาระงาน 7 ชม./สัปดาห์ คือ
– บรรยายทบทวน คุมปฏิบัติการ และตรวจงาน
7. 2110428 Intro Data Mining
อาจารย์ผู้สอน: อ.ญาใจ limpyac@gmail.com
จำนวน TA ที่ต้องการ: 1 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ :
ภาระงาน 9 ชม./สัปดาห์ คือ
– เตรียมแบบฝึกหัด ตรวจงาน
8. 2110431 INTRODUCTION TO DIGITAL IMAGING
อาจารย์ผู้สอน: อ.พรรณราย bua.pamaree@gmail.com; จำนวน TA ที่ต้องการ: 2 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : มีทักษะทางด้านเขียนโปรแกรภาษา PYTHON
ภาระงาน 7 ชม./สัปดาห์ คือ
– คุมปฏิบัติการ และตรวจงาน
9. 2110415 software-defined systems
อาจารย์ผู้สอน: อ.กุลวดี Kunwadee.S@chula.ac.th
จำนวน TA ที่ต้องการ: 1 คน/br> ความรู้ที่ต้องใช้ : Containers, Orchestration
ภาระงาน 10 ชม./สัปดาห์ คือ
– ดูแลนิสิตขณะทำปฏิบัติการ ตรวจงาน และงานอื่นๆในรายวิชา

– ดูแลนิสิตขณะทำปฏิบัติการ ตรวจงาน และงานอื่นๆในรายวิชา **** หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณพเยาว์ 022186957 /คุณพิชญาภรณ์ 022186959 *****