ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

October 22, 2020   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

icon_new11

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2563
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 >>>>>> www.grad.chula.ac.th


***** ปรับปรุงข้อมูล 30/10/2563(ปรับเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อ,เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษและวันประกาศผลการคัดเลือกในแนบท้ายประกาศ),22/10/2563 (ผ่อนผันคะแนนภาษาอังกฤษ) และ 30/09/2563(เปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์)*****

icon_new11

ผู้สมัครสามารถดูหัวข้อวิจัยของอาจารย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ — >>>>>
หลักสูตร วศ.ด. >>> https://tinyurl.com/topic-phd-2-2020
หลักสูตร วศ.ม.>>> https://tinyurl.com/topic-meng-2-2020
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบลิงก์ข้างต้นเป็นระยะ เนื่องจากอาจมีอาจารย์เสนอหัวข้อวิจัยมาเพิ่ม **เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาเบื้องต้นในด้านวิชาการโดยคณะกรรมการของภาควิชาฯ
กำหนดส่งการเลือกหัวข้อวิจัย (ตามหัวข้อวิจัยจากอาจารย์หรือเสนอเองก็ได้) ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:00 น. โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบการเลือกหัวข้อวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” (ดูเอกสารคำแนะนำในการเลือกหัวข้อและดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่
http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู ผู้สนใจ —> สำหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์- ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย)**ประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ณ วันที่ 24/08/2563
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3482-3485_PHD)>>>>> Download
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3336-3337_MEng)>>>>> Download
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคนอกเวลา(3337_MEng)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-3626_CS)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา- 3626_PT_CS)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338_3339_SE)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคนอกเวลา-3338-3339_PT_SE>>>>>> Download

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต >>>>> ไปที่หน้ารายละเอียดทุน
ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา>>>>> ไปที่หน้ารายละเอียดทุน
ประกาศการผ่อนผันคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษา ปลาย 2563
>>>>>
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ
หลักสูตร วศม. และ หลักสูตร วศด
หลักสูตร SE
หลักสูตร CS