ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2563

September 30, 2020   ทุนการศึกษา, บัณฑิตศึกษา

 

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ

1) ส่งใบสมัครทุนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:00-17:00 น. ที่ห้องธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 17 อาคารเจริญวิศวกรรม (คุณพิชญาภรณ์ โทร 02-218-6959) หรือส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดมาที่ grad@cp.eng.chula.ac.th

2) สอบสัมภาษณ์ทุน พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาภาคปลาย 2563 ของแต่ละหลักสูตร
(ดูกำหนดการวันเวลาสอบสัมภาษณ์ในเอกสารรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนต้องเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปลาย 2563 ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา)

3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน หลังวันประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครภาคปลาย ภายใน 2 สัปดาห์ คือ 9 ธันวาคม 2563 ภายในเวลา 17:00 น. ที่เว็บภาควิชาฯ

ดาวน์โหลด >>> >>>>ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับศิษย์เก่า>>>>> (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

*** หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู บัณฑิตศึกษา >>> ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ/เอกสารเกี่ยวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์