ขยายเวลาการทดสอบภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

October 14, 2020   บัณฑิตศึกษา

ประกาศขยายเวลาการทดสอบภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563
และยังไม่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ >>>>> ขยายเวลาการทดสอบภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียน