บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย

October 27, 2020   บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย >>>>>Grad-Thesis-MasterPrj-19-10-63
โดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างฯให้เป็นไปตามบันทึกข้อความที่ อว.64.25/0824 ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป ดังประกาศ >>>>> Grad-Thesis-MasterPrj-23-03-63