ประกาศสอบโครงร่าง /วิทยานิพนธ์ โครงงานมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563(ภาคต้น)

November 23, 2020   ทั่วไป

icon_new11ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคต้น

โครงร่างวิทยานิพนธ์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>>> รอประกาศจากภาควิชาฯ 

– หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>>> รอประกาศจากภาควิชาฯ 

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ >>>>>รอประกาศจากภาควิชาฯ

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>> รอประกาศจากภาควิชาฯ

 

สอบจบวิทยานิพนธ์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>รอประกาศจากภาควิชาฯ

– หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>>>>>>>รอประกาศจากภาควิชาฯ 

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ >>>>>รอประกาศจากภาควิชาฯ 

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>>>>>>>  รอประกาศจากภาควิชาฯ

 

โครงร่างโครงงานมหาบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>> Download

โครงงานมหาบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ >>>>> Download