ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2563

November 27, 2020   บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2563***รบกวนดูสถานะนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก (สามัญ หรือ ทดลองศึกษา) จากระบบรับสมัคร
***วันปฐมนิเทศภาควิชาฯจะแจ้งนิสิตให้ทราบอีกครั้ง

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3482-3485_PHD)>>>>> Download
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3336-3337_MEng)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-3626_CS)+(ภาคนอกเวลา- 3626_PT_CS)>>>>>Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338_3339_SE)+(ภาคนอกเวลา3338-3339_PT_SE)>>>>>
Download