ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2564

March 2, 2021   ทุนการศึกษา

 

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ

1) ส่งใบสมัครทุนได้ตั้งแต่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 8:00-17:00 น. (ติดต่อสอบถาม:คุณพิชญาภรณ์ โทร 02-218-6959)โดยส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดมาที่ E:mail: grad@cp.eng.chula.ac.th

2) สอบสัมภาษณ์ทุน พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาภาคต้น 2564 ของแต่ละหลักสูตร
(ดูกำหนดการวันเวลาสอบสัมภาษณ์ในเอกสารรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนต้องเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาภาคต้น 2564 ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาและวันที่สอบสัมภาษณ์คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 17:00 น. ที่เว็บภาควิชาฯ

ดาวน์โหลดประกาศ>>>>>ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

*** หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู บัณฑิตศึกษา >>> ดาวน์โหลดเอกสารระดับบัณฑิตศึกษา