ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย 2563
จากบัณฑิตวิทยาลัย

March 3, 2021   ทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย 2563
จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครทุนเพื่อสนับสนุนการ ทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 (ภายในเวลา 17.00 น.) ดังนี้

1. “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ร่วมระหว่างอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอกและโท >>>ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ
2. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต เพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโท
>>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ