ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2564 รอบที่1-3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

April 30, 2021   บัณฑิตศึกษา
icon_new11

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2564 รอบที่ 3
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 >>>>>>www.grad.chula.ac.th

icon_new11
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3482-3485_PHD)>>>>> Download
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3336-3337_MEng)>>>>> Download
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคนอกเวลา 3336-3337_PT_MEng)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-3626_CS)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา- 3626_PT_CS)>>>>> Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338_3339_SE)>>>>>Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคนอกเวลา-3338-3339_PT_SE>>>>>> Download
icon_new11
**** เกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ >>>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
***หมายเหตุคะแนนยึดตามแนบท้ายประกาศการรับสมัคร กรณีนอกเหนือจากแนบท้ายประกาศรับสมัครเช่น IBT, CBT เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ คะแนนจะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้***

icon_new11
***** สำหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย >>>>>
Download_แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม.

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษา >>>>> รายละเอียดการรับสมัครทุนและการส่งเอกสาร
ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษา(สำหรับศิษย์เก่า) >>>>>รายละเอียดการรับสมัครทุนและการส่งเอกสาร