ประกาศ ให้นิสิตที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) มาเซ็นเอกสารขอเบิกทุน พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ และส่งรายงานการปฏิบัติงาน 2 เดือน

October 27, 2014   ทั่วไป

ประกาศ ให้นิสิตที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) มาเซ็นเอกสารขอเบิกทุน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย 2 ใบ พร้อมทั้งให้นิสิตส่ง ใบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ “ผู้ช่วยสอน” ของเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม โดยสามารถรับแบบฟอร์มรายงานได้ที่เจ้าหน้าที่ภาควิชา คุณชัยพร รองทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-6959