ด่วน!!! แจ้งนิสิตที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการส่งเอกสารและเซ็นเอกสารที่ภาควิชา

November 5, 2014   บัณฑิตศึกษา

แจ้งนิสิตที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวศิน รุ่งพิชยพิเชษฐ
2. นายเอกสิทธิ์ เพิ่มพูนพิพัฒน์
3. นายอรรถวัฒน์ พานิช
4. นายอิสรา วิชาคำ
5. นายนพวัชร์ สำแดงเดช
6. นายณัฐกานต์ ประมวลญาติ
7. นายธนภัทร เรืองสาตรา
8. นายณัฐณพัชร์ กวิพรรธน์
9. นายธีรภัทร์ ชินธนกิจ
10. นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์
ให้ดำเนินการส่งรายงานการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ ด่วน!!! โดยสามารถรับแบบฟอร์มรายงานได้ที่เจ้าหน้าที่ภาควิชา คุณชัยพร รองทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-6959