ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564

October 7, 2021   NEWS, ข่าวสาร, ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2564
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564

>>>>>>www.grad.chula.ac.th

icon_new11
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3482-3485_PHD)>>>>> Download-ปรับปรุง–7/10/64
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3336-3337_MEng)>>>>> Download-ปรับปรุง–7/10/64
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา 3336-3337_PT_MEng)>>>Download-ปรับปรุง–7/10/64
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-3626_CS)>>>>> Download-ปรับปรุง–7/10/64
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา- 3626_PT_CS)>>>>> Download-ปรับปรุง–7/10/64
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338_3339_SE)>>>>>Download-ปรับปรุง–7/10/64
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคนอกเวลา-3338-3339_PT_SE>>>>>> Download-ปรับปรุง–7/10/64
icon_new11
**** เกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ >>>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์เทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
***หมายเหตุคะแนนยึดตามแนบท้ายประกาศการรับสมัคร กรณีนอกเหนือจากแนบท้ายประกาศรับสมัครเช่น IBT, CBT เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ คะแนนจะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้***

ขยายเวลาและผ่อนผันภาษาอังกฤษ>>>>>Download ประกาศปรับปรุง–7/10/64
icon_new11
***** สำหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย >>>>>
Download_แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม.

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(CP) >>>>> ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษา >>>>> ดาวน์โหลด

**** หมายเหตุประกาศแก้ไข ณ วันที่ 7/10/2564 อาจมีปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเงื่อนไข ตามสถานการณ์ COVID19 *****