ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคต้น 2564

October 25, 2021   บัณฑิตศึกษา

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
ภาคต้น 2564รายละเอียดประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ฯ >>>>> ดาวน์โหลดประกาศฉบับแก้ไข-18-10-64
รายละเอียดขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)แบบออนไลน์>>>>>ดาวน์โหลด

**** หมายเหตุประกาศแก้ไข ณ วันที่ 25/10/2564 อาจมีปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเงื่อนไข ตามสถานการณ์ COVID19 *****