การขยายเวลาและการผ่อนผันการทดสอบภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียน

October 7, 2021   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

การขยายเวลาและการผ่อนผันการทดสอบภาษาอังกฤษ
หรือลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564


ประกาศขยายเวลาและการผ่อนผันการทดสอบภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนฯ>>>>>Download ประกาศปรับปรุง–7/10/64