ขอเรียนเชิญเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “Data Science for Business”

October 12, 2021   กิจกรรมนิสิต, ข่าวสาร, งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ, ทั่วไป

การบรรยาย เรื่อง “Data Science for Business”


      ขอเรียนเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอก ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “Data Science for Business”
ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
      จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ (CUCA)
โดยมีวิทยากรผู้บรรยาย :ดร.เหมวรรณ ศิวรักษ์ : รองผู้อำนวยการฝ่าย Data Innovation บริษัท INFINITAS by Krungthai

สามารถลงทะเบียนด้วยวิธีสแกน QR Code หรือที่ Link >>>>> https://forms.gle/1vAGHiEVCdi1GVAs9