ขอแจ้งขั้นตอนการทำคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต ภาคต้น 2564

October 12, 2021   บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ขอแจ้งขั้นตอนการทำคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564(ระบบทวิภาค)รายละเอียดประกาศแจ้งขั้นตอนการทำคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต >>>>> ดาวน์โหลด
รายละเอียดขั้นตอนการทำคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต>>>>> ดาวน์โหลด


*****หมายเหตุนิสิตระดับปริญญาตรีส่งอีเมลไปที่ คุณพเยาว์ สนทนา>>>> payao.s@chula.ac.th
ระดับบัณฑิตศึกษาส่งอีเมลไปที่ คุณพิชญาภรณ์ แก้วแสงใส>>>>>grad@cp.eng.chula.ac.th