ประกาศจุฬาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

January 8, 2015   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

1 ประกาศจุฬา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

2 บัญชีรายชื่อวารสารทางวิชาการและฐานข้อมูลแนบท้ายประกาศจุฬาฯ