ขอแจ้งขั้นตอนการทำคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

January 25, 2022   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ขอแจ้งขั้นตอนการทำคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564


อ่านขั้นตอนการทำคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิตได้ที่นี่ >>>>> คลิ๊กดาวน์โหลด
อีเมลสำหรับติดต่อ
ระดับปริญญาตรี คุณพเยาว์ ( payao.s@chula.ac.th) และ คุณชยุต (chayut.h@chula.ac.th)
ระดับบัณฑิตศึกษา คุณพิชญาภรณ์(grad@cp.eng.chula.ac.th)