ประกาศ หลักสูตร SE, CM, Ph.D ยังคงเปิดรับสมัครปกติ

February 3, 2015   ทั่วไป

ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เปิดรับสมัครนิสิตในภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2558 นั้น มีหลักสูตรที่ยังไม่ได้แสดงข้อมูลการรับสมัครบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สมัครด้วยวิธีพิเศษ)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สมัครด้วยวิธีพิเศษ)
ซึ่งทางภาควิชายังคงเปิดรับสมัครหลักสูตรข้างต้นตามกำหนดการระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ส่วนรายละเอียดการรับสมัครทางภาควิชากำลังดำเนินการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้แสดงข้อมูลดังกล่าวต่อไป โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้อีกครั้ง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558