ประกาศกำหนดการสอบทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์

May 12, 2023   บัณฑิตศึกษา
ประกาศกำหนดการสอบทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์
สอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึก 3 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้อง 222 และ 224 วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30-10:30 น.

ให้ผู้สมัครเผื่อเวลามาก่อนเวลา 30 นาที ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบ การวัดทักษะนี้เป็นส่วนประกอบการสัมภาษณ์ ใครไม่มาทำ grader จะไม่ได้เข้าสัมภาษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น.