เอกสารจากงาน ILP Forum เรื่อง “Big Data”

July 29, 2015   งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ

ILP-Forum Big Data

ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกับ ILP Forum จัดงานสัมมนาเรื่อง  Big Data เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอเชิญผู้สนใจ Download เอกสาร และชมเทปบันทึกภาพ (coming soon) ​จากงาน ILP forum ได้ที่

“Big Data” Talks for ILP Forum 1/2558

คณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้