หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 2557

December 4, 2015   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 2557

README_rules_for_grad_publication_and_recommendation
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานนิสิตโท-เอก 2557
แนวทางพิจารณาสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ_วิศว58
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือผลงานค้นคว้าอิสระ
เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก