ทดสอบประกาศนิสิตระดับปริญญาตรี

June 27, 2014   ปริญญาตรี

นิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 4 กรกฎาคมนี้ ที่ www.reg.chula.ac.th

ใช้รหัสลงทะเบียนเรียนเดียวกันกับรหัสลงทะเบียนเรียนของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556