ทดสอบข่าวฝึกงาน

June 27, 2014   ฝึกงาน-หางาน

ทดสอบข่าวฝึกงาน

 

ขอให้ส่งใบขอเบิกเงินช่วยเหลือนิสิต (กรุงเทพ) 1,000 บาท และ (ต่างประเทศ) 2,500 บาท เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนฝึกงานที่พี่พเยาว์ ภายในวันที่ 10 ก.ค. 2557 (หากส่งหลังจากนี้ จะไม่สามารถเบิกได้)