การขอสำเร็จการศึกษา

June 10, 2016   บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

 

การขอสำเร็จการศึกษา

          นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทุกคนต้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th หัวข้อ “ขอสำเร็จการศึกษา” โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. นิสิตตรวจสอบข้อมูล “ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และแผนกการศึกษา” ให้ครบทุกข้อ
2. ยืนยันการบันทึกข้อมูล ขอสำเร็จการศึกษา
3. ติดตามเรื่องการสำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ “ผู้สำเร็จการศึกษา”

 

จ. 16 พ.ค. 59 – ศ. 24 มิ.ย. 59 (ภาคการศึกษาที่สาม ปีการศึกษา 2558 ระบบตรีภาค)
จ. 20 มิ.ย. 59 – ศ. 1 ก.ค. 59 (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ระบบทวิภาค)ถ้าทำการหลังจากช่วงนี้ / ทำการไม่ครบตามขั้นตอน จะต้องชำระค่าปรับ 1,000 บาท
(ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)