ประกาศ *ด่วนมาก* รับสมัครนิสิตปริญญาตรีช่วยงานในรายวิชา  ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

August 29, 2016   ปริญญาตรี
ประกาศ *ด่วนมาก* รับสมัครนิสิตปริญญาตรี ช่วยงานในรายวิชา  ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
เดือนละ 4,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. – ธ.ค. 59 ปฏิบัติงาน 6-8 ชม. ต่อสัปดาห์
ลักษณะงาน: ช่วยงานในลักษณะผู้ช่วยสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรีที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว โดยการให้คำปรึกษาในชั่วโมงปฏิบัติการ และ/หรือ แนะนำนิสิตผู้เรียนรุ่นน้อง ช่วยผู้สอนจัดเตรียมเครื่องมือ โปรแกรม และสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ และสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่ประกาศรับ 5 วิชา:
1. 2110101 Computer programming
TU 8:00-11:00
WE 13:00-16:00
TH 13:00-16:00
อาจารย์ผู้สอน: ผศ. ดร.สุกรี  (sukree.s@chula.ac.th)
จำนวนนิสิตที่ต้องการ (ต้องการเพิ่ม): 2 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : Python Programming
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนในรายวิชา: Grader
ภาระงาน ชม./สัปดาห์ คือ
ปฏิบัติการ:  4
งานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อนิสิต: 4
2. 2110251 DIG COMP LOGIC
MO 13:00-16:00
อาจารย์ผู้สอน: อ. ดร.พิชญะ (pitchaya@cp.eng.chula.ac.th)
จำนวนนิสิตที่ต้องการ (ต้องการเพิ่ม): 1 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : basic HW, karnaugh map, state machine, vending machine
ภาระงาน ชม./สัปดาห์ คือ
ตรวจงาน: 6
3. 2110263 DIG LOGIC LAB I
TU 13:00-16:00
WE 13:00-16:00
TH 13:00-16:00
อาจารย์ผู้สอน: อ. ดร.พิชญะ (pitchaya@cp.eng.chula.ac.th)
จำนวนนิสิตที่ต้องการ (ต้องการเพิ่ม): 2 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : basic HW, karnaugh map, state machine, vending machine
ภาระงาน ชม./สัปดาห์ คือ
ปฏิบัติการ: 6
ตรวจงาน: 1-2
4. 2110313 OS SYS PROG
FR 9:00-12:00
อาจารย์ผู้สอน: ผศ. ดร.วีระ (veera.m@chula.ac.th)
จำนวนนิสิตที่ต้องการ: 2 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : Linux, C
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนในรายวิชา: Flip classroom, Activity-based learning
ภาระงาน ชม./สัปดาห์ คือ
บรรยายทบทวน: 2
ปฏิบัติการ: 3
ตรวจงาน: 3
5. 2110363 HW syn lab 1
MO 13:00-16:00
TU 13:00-16:00
WE 13:00-16:00
TH 13:00-16:00
อาจารย์ผู้สอน: ผศ. ดร.เกริก (krerk.p@chula.ac.th)
จำนวนนิสิตที่ต้องการ (ต้องการเพิ่ม): 1 คน
ความรู้ที่ต้องใช้ : Embedded systems, c programming language
ภาระงาน ชม./สัปดาห์ คือ
ปฏิบัติการ: 4
ตรวจงาน: 2
งานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อนิสิต: 2
 ***** ตรวจสอบตารางสอน ภาคต้น ป.ตรี >>> > ตารางสอน  *****
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. เป็นนิสิตป.ตรี หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านรายวิชาที่จะช่วยงานมาแล้ว
2. การช่วยงานในรายวิชาไม่กระทบกับการเรียนของนิสิตเอง
3. อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบให้ช่วยงานได้

ดาวน์โหลด “ใบสมัครทุน TA” ได้ที่ www.cp.eng.chula.ac.th/current/ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนดังข้างต้นโดยตรง**
และยื่นใบสมัครที่ธุรการภาควิชา (คุณพิชญาภรณ์): บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 17:00 น.
ประกาศผล: วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ภายในเวลา 17:00 น.