เอกสารจากการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2559

September 12, 2016   ปริญญาตรี

ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา จึงขอแนบเอกสารเพื่อประกอบการอ้างอิงต่อไป