รายวิชาต่อไปนี้นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในระหว่างวันที่ 4-13 ม.ค 60

December 28, 2016   ปริญญาตรี

นิสิตปริญญาตรีโปรดทราบ รายวิชาต่อไปนี้นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในระหว่างวันที่ 4-13 ม.ค 60
รายละเอียด รายวิชาต่อไปนี้นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียน