(Update 24/01/2560 )ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับนิสิตเก่า

January 24, 2017   ทุนการศึกษา, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2560
สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

1) ส่งใบสมัครทุนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 8:00-17:00 น. ที่ห้องธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 17 อาคารเจริญวิศวกรรม (คุณพิชญาภรณ์ โทร 02-218-6959) หรือส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดมาที่ grad@cp.eng.chula.ac.th

2) สอบสัมภาษณ์ทุน พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาภาคต้น 2560 ของแต่ละหลักสูตร  /วศ.ด. วันที่ 25 เมษายน 2560 , วศ.ม. วันที่ 25 เมษายน 2560 , CS วันที่ 26 เมษายน 2560, SE วันที่ 27 เมษายน 2560   (ดูกำหนดการวันเวลาสอบสัมภาษณ์ในเอกสารรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนต้องเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาภาคต้น 2560 ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา)

3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ภายในเวลา  ที่เว็บภาควิชาฯ
ดาวน์โหลด >>>รายละเอียดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

*** หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู บัณฑิตศึกษา >>> ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ/เอกสารเกี่ยวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์