ประกาศโครงการ INTERNSHIP ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระดับปริญญา ตรี-โท เอก

April 21, 2017   ทั่วไป, ฝึกงาน-หางาน

ประกาศโครงการ INTERNSHIP ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระดับปริญญา ตรี-โท เอก

ประกาศบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น (COOKPAD) มีความต้องการนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าร่วม INTERNSHIP ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทางญี่ปุ่นจะออก
ค่าเครื่องบินและ allowance ให้ตามเอกสารแนบ กิจกรรมยังเปิดกว้างให้ทั้ง Undergrad และ Grad level
รายละเอียดและวิธีการสมัครดังตามเอกสารแนบ >>>

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม