ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตร วทม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคต้น 60

April 28, 2017   บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตร วทม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคต้น 60

สอบในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ห้อง 306  ชั้น 3 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย
เวลา 09.00-12.00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที
งานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย
โทร 02-218-6959