(Update 24/05/2560)ประกาศรับสมัครด่วน ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน และ ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2560

May 24, 2017   ทุนการศึกษา, บัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครด่วน ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน และ   
ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครด่วน ทุนอุดหนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับ ป.โท 1 ทุน ป.เอก 1 ทุน) ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปีการศึกษา 60 รวมเป็นเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 สัปดาห์ละ 10 ชม.)
รายละเอียดเงื่อนไขของทุนดูได้ตามประกาศทุน ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัครทุน TA >>>(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับ ป.เอก 2 ทุน)
รายละเอียดเงื่อนไขของทุนดูได้ตามประกาศทุน ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา >>> (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

​***ส่งใบสมัครที่ธุรการภาควิชา หรือ สแกนส่งมาที่อีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
สัมภาษณ์: วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ห้อง 17-13/2 เวลา 13:00 น.
ประกาศผล: วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ สำหรับทุน TA ของภาควิชา สำหรับภาคต้น 60 จะมีอีกหลายทุนและจะประกาศรับสมัครต่อไป