ประกาศกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคต้น

May 31, 2017   บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประกาศกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคต้น

1. กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี) ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ
2.กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ