VDO และเอกสารการบรรยาย CP’s Talk ครั้งที่ 2 (Update11-09-2560)

August 23, 2017   ทั่วไป

VDO และ Slide CP’s Talk ครั้งที่ 2

ผู้บรรยาย
โลยี Blockchain
1. ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา เรื่อง การออกแบบเพื่อความมั่นคง: มุมมองของความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์    
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย >>>  SecureByDesign
VDO >>> VDOเรื่อง การออกแบบเพื่อความมั่นคง: มุมมองของความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์

2. อ.ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย เรื่อง เทคโน Blockchain    
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย>>>  Blockchain.Chula.201708

VDO >>> VDO เทคโน Blockchain