CP’s Talk Season 2 เรื่อง “Big Data: a Driving Force in the Today Innovative Business’s World”

March 19, 2018   ข่าวสาร, งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ/กิจกรรม, ทั่วไป

CP’s Talk Season 2 เรื่อง “Big Data: a Driving Force in the Today Innovative Business’s World”

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้อง201B อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100ปี (ตึก 100ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่จัดกิจกรรม ผู้บรรยาย และผู้ดำเนินรายการ หัวข้อ
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ผู้บรรยาย: ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์, วิทยากรจากบริษัท WorldQuant และ Agoda “Big Data: a Driving Force in the Today Innovative Business’s World”.
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน  “Big Data: a Driving Force in the Today Innovative Business’s World”

 

ลงทะเบียนที่   Click ลงทะเบียน   หรือ สแกนผ่าน QR Cod

***หมายเหตุ CP’s Talk Season 2 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14:00-16:00 น. เรื่อง “Data Science Applications in Economics” จะมีการรับลงทะเบียนต่อไป