วิทยากรจากบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย มาบรรยายในรายวิชา 2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

April 25, 2018   กิจกรรมนิสิต

วิทยากรจากบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย มาบรรยายในรายวิชา 2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 8:00-12:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4

รายละเอียดสถานที่และกำหนดการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการการบรรยายในรายวิชา 2110332 การวิเคาระห์และออกแบบระบบเป็นดังนี้

8:00 น.               เปิดการบรรยายโดยผู้สอน แจ้งวัตถุประสงค์ของการบรรยายและแนะนำวิทยากร
                              ถ่ายภาพร่วมกันทั้งวิทยากรและอาจารย์
8:15- 9:50 น.      Session 1: Systems Analysis and Design in Industrial Practices:
                              Banking Domain Perspective (รวมถาม-ตอบ)
9:50-10:00 น.    พัก
10:00-11:00 น.  Session 2: User Interface Design Standards and Practices (รวมถาม-ตอบ)​