กำหนดการการนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

June 5, 2018   บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

กำหนดการการนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

กําหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค >>>
ดาวน์โหลดกำหนดการ ระดับปริญญาตรี

กําหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับบณัฑิตศึกษา ระบบทวิภาคและระบบตรีภาค >>>
ดาวน์โหลดกำหนดการ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

*** หมายเหตุ กำหนดการปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเวบไซต์ภาควิชาฯ