รับสมัคร “ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2562”

April 24, 2019   ทุนการศึกษา
รับสมัคร “ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2562”

รับสมัคร “ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2562” เป็นทุนค่าเล่าเรียนจากบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะ/หลักสูตร เฉพาะนิสิต ป.เอก แรกเข้า หรือนิสิตป.เอกหรือป.โทที่ศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 จำนวน 2 ทุน
หลักเกณฑ์การสนับสนุนดูที่>>> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์
รายละเอียดการรับสมัครดูได้ตามประกาศทุน>>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

***ส่งใบสมัครที่ธุรการภาควิชาภายในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 (ใช้แบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมา)
สัมภาษณ์: วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้อง 17-13/1 เวลา 16:00 น.
ประกาศผล: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

—————————————————————————————————

Application is now open for the “60/40 Support for Tuition Fee Scholarships: academic year 2019”. This is the tuition fee scholarship from the Graduate School and Faculty/Department for PhD students on entering the program or PhD/Master’s students who have been studying for less than 1 year with GPAX not less than 3.5. There are 2 scholarships.

Criteria of support can be found at>>> Download Criteria of support
Call for application can be found at>>> Download Call for application
Application form Download>>> Application form Download
***Submit your application at the admin office by Wednesday 12 June 2019 (use the attached application form)
Interview: Friday 14 June 2019, Room 17-13/1 at 4 pm.
Notification of result: Monday 17 June 2019